ໂທເລີຍ

02058189995-02058189996

ການເຄື່ອນໄຫວ

ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານ LAZA SPORT ແຂວງສາລະວັນ ທັງ 03 ສາຂາ ທີ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ຢູ່ໃນໂປຼແກຼມ ໂປຣແກຣມ ດຽວກັນ ດ້ວຍລະບົບ ERP YouMart ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຂອງພວກເຮົາ! ຊ່ວຍບໍລິຫານທຸລະກິດ ແບບທັນສະໄໝ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ທຸກທີ ທຸກເວລາ

ລາຍລະອຽດ

ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານ SEASON 4 ສາຂາ ໂພນປ່າເປົ້າ ທີ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ດ້ວຍລະບົບ ERP YouMart ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຂອງພວກເຮົາ ເຂົ້າຊ່ວຍ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແບບທັນສະໄໝ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ທຸກທີ ທຸກເວລາ

ລາຍລະອຽດ

ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານ ລໍ່ພູເຂົາ ທີ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ດ້ວຍລະບົບ ERP YouMart ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຂອງພວກເຮົາ ເຂົ້າຊ່ວຍ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແບບທັນສະໄໝ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ທຸກທີ ທຸກເວລາ

ລາຍລະອຽດ

ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານ SEASON ເຄື່ອງ ວິນເທຈ ທີ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ດ້ວຍລະບົບ ERP YouMart ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຂອງພວກເຮົາ ເຂົ້າຊ່ວຍ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແບບທັນສະໄໝ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ທຸກທີ ທຸກເວລາ

ລາຍລະອຽດ

ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານ DN7 - SHOP ສາຂາ2 ທີ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ດ້ວຍລະບົບ ERP YouMart ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຂອງພວກເຮົາ ເຂົ້າຊ່ວຍ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແບບທັນສະໄໝ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ທຸກທີ ທຸກເວລາ

ລາຍລະອຽດ

ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານ ເຄັນລີບິວຕິ໋ຊ໋ອບ ທີ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ດ້ວຍລະບົບ ERP YouMart ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຂອງພວກເຮົາ ເຂົ້າຊ່ວຍ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແບບທັນສະໄໝ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ທຸກທີ ທຸກເວລາ

ລາຍລະອຽດ

ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານ ຖີ່ນລາວ ທີ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ດ້ວຍລະບົບ ERP YouMart ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຂອງພວກເຮົາ ເຂົ້າຊ່ວຍ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແບບທັນສະໄໝ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ທຸກທີ ທຸກເວລາ

ລາຍລະອຽດ

ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານ ໂມໂກະ ທີ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ດ້ວຍລະບົບ ERP YouMart ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຂອງພວກເຮົາ ເຂົ້າຊ່ວຍ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແບບທັນສະໄໝ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ທຸກທີ ທຸກເວລາ

ລາຍລະອຽດ

#ຂໍຂອບໃຈຮ້ານDN7Shop ທີາຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານມຸລະກິດ ຜ່ານມືຖື ນຳໃຊ້ລະບົບໂປຼແກຼມ ERP YOUMART ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຂອງພວກເຮົາ ເຂົ້າຊ່ວຍ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແບບທັນສະໄໝ

ລາຍລະອຽດ

ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານ For Your Baby ຫລາຍໆ ທີ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ດ້ວຍລະບົບ ERP YouMart ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຂອງພວກເຮົາ ເຂົ້າຊ່ວຍ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແບບທັນສະໄໝ

ລາຍລະອຽດ

ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານ ສຸກຖາວອນ ການກະເສດ ຫລາຍໆ ທີ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື

ລາຍລະອຽດ

ຂໍຂອບໃຈ ນາລິສັກ ຈັກກົນການກະເສດ ຫລາຍໆ ທີ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ດ້ວຍລະບົບ ERP YouMart ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຂອງພວກເຮົາ ເຂົ້າຊ່ວຍ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແບບທັນສະໄໝ

ລາຍລະອຽດ

ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານ Kmart ຂາຍສົ່ງ ຂາຍຍ່ອຍ ບ້ານໄຮ່ປາກງື່ມຫລາຍໆ ທີ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ດ້ວຍລະບົບ ERP YouMart ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ລາຍລະອຽດ

ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານສອງເອື້ອຍນ້ອງ ຂາຍສົ່ງ ຂາຍຍ່ອຍ ເຄື່ອງສຳອາງ ທີ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ດ້ວຍລະບົບ ERP YouMart ຂອງພວກເຮົາ ເຂົ້າຊ່ວຍ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແບບທັນສະໄໝ ຢູ່ໃນລະບົບດຽວກັນ

ລາຍລະອຽດ

ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານ ພີທີ ແອເຢັນ, ການໄຟຟ້າ ແລະ ຂາຍສົ່ງຂາຍຍ່ອຍ ທີ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ດ້ວຍລະບົບ ERP YouMart ຂອງພວກເຮົາ ເຂົ້າຊ່ວຍ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແບບທັນສະໄໝ ຢູ່ໃນລະບົບດຽວກັນ

ລາຍລະອຽດ

ຂໍຂອບໃຈ ບໍລິສັດ ສຸກສະຫງວນ ການຄ້າ ຂາອອກ ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ ຈຳນວນ 03 ທຸລະກິດ ຫລື 03 ສາຂາ ທັງ ວັດສພດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ສາຂາເບຍ ທັງ ສອງສາຂາ ເມືອງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ ທີ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື

ລາຍລະອຽດ

ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານສີຮຸ່ງເຮືອງ ສູນຈຳນ່າຍສີຄຸນນະພາບ ຈຳນວນ 02 ສາຂາ ທີ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ດ້ວຍລະບົບ ERP YouMart ຂອງພວກເຮົາ ສາມາດ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ໄດ້ທຸກທີ ທຸກເວລາ

ລາຍລະອຽດ

ຂໍຂອບໃຈ Freedom ຂາຍສົ່ງ ຂາຍຍ່ອຍ ເກີບ ແລະ ເຄື່ອງເຟຊັ່ນ ຈຳນວນ 05 ສາຂາ ທີ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ດ້ວຍລະບົບ ERP YouMart ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຍັງປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາເພີ່ມ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບໜ້າວຽກຂອງຕົນເອງ

ລາຍລະອຽດ

ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ສາລະຄຳ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ດ້ວຍລະບົບ ERP YouMart ຂອງພວກເຮົາ! ຜູ້ບໍລິຫານຍຸກໃຫມ່ ໃສ່ໃຈອອນລາຍ ບໍລິຫານ ທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື

ລາຍລະອຽດ

ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານ ມຸກດາ ຂາຍສົ່ງ ຂາຍຍ່ອຍ ບ້ານໂຄກນິນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ດ້ວຍລະບົບ ERP YouMart ຂອງພວກເຮົາ! ຜູ້ບໍລິຫານຍຸກໃຫມ່ ໃສ່ໃຈອອນລາຍ ບໍລິຫານ ທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື

ລາຍລະອຽດ