ໂທເລີຍ

02058189995-02058189996

ຕິດຕັ້ງລະບົບ POS ສາມາດຄູ້ມຄອງ ແລະ ອອນລາຍ ຜ່ານມືຖື ໃຫ້ຮ້ານ ຄູນທະວົງ ເຄື່ອງໄຟຟ້າທົ່ວໄປ