ໂທເລີຍ

02058189995-02058189996

eCIT Pro ລະບົບໂປຼແກຼມ POS ຂາຍໜ້າຮ້ານ ຫຼາຍສາຂາ Online

ໂມດູນຕ່າງ ຂອງ ລະບົບ

1. ໂມດູນ ຕັ້ງຄ່າລະບົບ ປະກອບມີ : ເມນູຂໍ້ມູນຮ້ານຄ້າ, ເມນູຄຸ້ມຄອງສາຂາ, ເມນູຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ,ເມນູ ອັດຕາການແລກປ່ຽນ, ເມນູເລກບັນຊີທີ່ໃຊ້ຊຳລະເງີນ, ເມນູສະຖານະສົ່ງສີນຄ້າ, ເມນູສະຖານະການຮັບປະກັນ, ເມນູແບ່ງສິດການນຳໃຊ້ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ລະບົບ, ເມນູເກັບຮັກສາ ຫລື backup ຂໍ້ມູນ.

2. ໂມດູນ ຂາຍເຄື່ອງ ປະກອບມີ : ເມນູລາຍການໃບບີນ, ລາຍການສົ່ງສີນຄ້າຄືນ.

- ເມນູ ລາຍການໃບບີນ : ໃນເມນູ ລາຍການໃບບີນນີ້ ລວມມີບັນດາເມນູຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກເຊັ່ນ: ຄົ້ນຫາໃບບີນ, ເພີ່ມໃບບີນ, ແກ້ໄຂໃບບີນ, ລົບໃບບີນ, ສົ່ງອອກ Excel(ສົ່ງລາຍການໃບບີນເປັນ file Excel), ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ(ໃນເມນູຖັງຂີ້ເຫຍື້ອນີ້ຈະເກັບເອົາຂໍ້ມູນໃບບີນການຂາຍຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ລົບ).

- ເມນູ ລາຍການສົ່ງສີນຄ້າຄືນ : ຈະມີ ການຄົ້ນຫາໃບບີນສົ່ງສີນຄ້າຄືນ, ລົບລາຍການສົ່ງສີນຄ້າຄືນ, ສົ່ງອອກ Excel ( ສົ່ງລາຍການໃບບີນເປັນ file Excel ).


3. ໂມດູນ ຮັບປະກັນ ປະກອບມີ : ເມນູ ລາຍການຮັບປະກັນເຊິ່ງໃນນີ້ລວມມີ ຄົ້ນຫາລາຍການຮັບປະກັນ, ເພີ່ມລາຍການຮັບປະກັນ, ລົບລາຍການຮັບປະກັນ, ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ(ໃນເມນູຖັງຂີ້ເຫຍື້ອນີ້ຈະເກັບເອົາຂໍ້ມູນໃບບີນການຂາຍຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ລົບ).

4. ໂມດູນ ສີນຄ້າ ປະກອບມີ : ເມນູສິນຄ້າ, ເມນູຍ້າຍສາງ, ເມນູກວດກາສີນຄ້າ, ເມນູພິ່ນລະຫັດບາໂຄດ :

- ເມນູສີນຄ້າ ລວມມີເມນູຍ່ອຍປະກອບເຊັ່ນ : ເມນູຄົ້ນຫາສີນຄ້າ, ເມນູເພີ່ມສີນຄ້າ, ເມນູແກ້ໄຂສີນຄ້າ, ເມນູລົບສີນຄ້າ, ເມນູເພີ່ມ Excel,ເມນູສົ່ງອອກ Excel, ເມນູຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ.

- ເມນູຍ້າຍສາງ ລວມມີເມນູຍ່ອຍປະກອບເຊັ່ນ : ເມນູຄົ້ນຫາໃບເຄື່ອນຍ້າຍສີນຄ້າ, ເມນູເພີ່ມໃບເຄື່ອນຍ້າຍສີນຄ້າ, ເມນູລົບໃບເຄື່ອນຍ້າຍສີນຄ້າ.

- ເມນູກວດກາສີນຄ້າ ລວມມີເມນູຍ່ອຍປະກອບເຊັ່ນ :​ ເມນູຄົ້ນຫາໃບກວດເຄື່ອງ, ເມນູເພີ່ມໃບກວດເຄື່ອງ, ເມນູເພີ່ມ Excel.

- ເມນູພີ່ນລະຫັດບາໂຄດ.

5. ໂມດູນ ສາງສີນຄ້າ ປະກອບມິ : ເມນູເພີ່ມເຂົ້າສາງ,​ເມນູລາຍການສັ່ງຊື້, ເມນູສົ່ງສີນຄ້າຄືນ.

- ເມນູເພີ່ມເຂົ້າສາງ ລວມມີເມນູຍ່ອຍປະກອບເຊັ່ນ : ຄົ້ນຫາໃບບີນເຂົ້າສາງ, ເມນູເພີ່ມເຂົ້າສາງ, ເມນູແກ້ໄຂ,​ເມນູລົບ,​ ເມນູເພີ່ມ Excel, ເມນູສົ່ງອອກ Excel, ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ.

- ​ເມນູລາຍການສັ່ງຊື້ ລວມມີເມນູຍ່ອຍປະກອບເຊັ່ນ​ : ຄົ້ນຫາໃບບີນສັ່ງຊື້, ເມນູເພີ່ມໃບບີນສັ່ງຊື້, ເມນູແກ້ໄຂໃບບີນສັ່ງຊື້,​ ເມນູລົບໃບບີນສັ່ງຊື້,​ ເມນູເພີ່ມ Excel, ເມນູສົ່ງອອກ Excel, ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ.

- ເມນູລາຍການສົ່ງສີນຄ້າຄືນ ລວມມີເມນູຍ່ອຍປະກອບເຊັ່ນ : ຄົ້ນຫາໃບບີນສົ່ງເຄື່ອງ, ເມນູລົບ,​ ສົ່ງອອກ Excel.

6. ໂມດູນ ລູກຄ້າ ປະກອບມີ : ເມນູລູກຄ້າ, ເມນູ Promotion, ພີ່ນລະຫັດບາໂຄດ

- ເມນູລູກຄ້າ ລວມມີເມນູຍ່ອຍປະກອບເຊັ່ນ : ເມນູຄົ້ນຫາລູກຄ້າ, ເມນູເພີ່ມລູກຄ້າ, ເມນູແກ້ໄຂລູກຄ້າ, ເມນູເພີ່ມໃບບີນລູກຄ້າ, ເມນູລົບລູກຄ້າ,​ ເມນູເພີ່ມ Excel, ເມນູສົ່ງອອກ Excel, ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ.

- ເມນູ Promotion ລວມມີເມນູຍ່ອຍປະກອບເຊັ່ນ :​  ເມນູຄົ້ນຫາ, ເມນູລົບ, ເມນູເພີ່ມ.

7. ໂມດູນ ຜູ້ຈຳໜ່າຍ ປະກອບມີ : ເມນູຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ເມນູພີ່ນລະຫັດບາໂຄດ

- ເມນູຜູ້ຈຳໜ່າຍ ລວມມີເມນູຍ່ອຍປະກອບເຊັ່ນ : ຄົ້ນຫາຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ເມນູເພີ່ມຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ເມນູແກ້ໄຂຜູ້ຈຳໜ່າຍ,​ ເມນູລົບຜູ້ຈຳໜ່າຍ,​ ເມນູເພີ່ມ Excel, ເມນູສົ່ງອອກ Excel, ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ.

- ເມນູພິ່ນລະຫັດບາໂຄດ.

8. ໂມດູນ ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ປະກອບມີ :  ເມນູຄົ້ນຫາລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ, ເມນູເພີ່ມລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ, ເມນູແກ້ໄຂລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ,​ ເມນູລົບລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ, ເມນູພີ່ນ.

9. ໂມດູນ ລາຍງານ ປະກອບມິ : ເມນູລວມທັງໝົດ, ເມນູຂາຍເຄື່ອງ, ເມນູຍອດເຫລືອ, ເມນູໜີ້ສິນ.

- ເມນູລວມທັງໝົດ :​ ເມນູນີ້ຈະສະແດງແລະສະຫຼຸບ ລາຍຮັບ, ລາຍຈ່າຍ, ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ, ລວມຍອດຂາຍ, ສາງທັງໝົດ, ລາຍຮັບອື່ນໆ, ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ແລະກຳໄລ.

- ເມນູຂາຍເຄື່ອງ : ເມນູນີ້ຈະສະແດງແລະສະຫຼຸບຄີນຄ້າເຊັ່ນ: ສະຫຼຸບຕາມສີນຄ້າ, ສະຫຼຸບຕາມລາຄາຂາຍຂອງສີນຄ້າ, ສະຫຼຸບຕາມກຸ່ມສີນຄ້າ, ສະຫຼຸບຕາມກຸ່ມລູກຄ້າ, ສັງລວມຕາມພະນັກງານ, ລາຍງານ ລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ຂາຍເຄື່ອງ, ລາຍລະອຽດຂາຍເຄື່ອງ.

- ເມນູສາງສີນຄ້າ : ເມນູນີ້ຈະສະແດງແລະສະຫຼຸບລວມສີນຄ້າໃນສາງ, ສະຫຼຸບລາຍລະອຽດສີນຄ້າໃນສາງ, ສະຫຼຸບສີນຄ້າທີ່ເພີ່ມເຂົ້າສາງຕາມຜູ້ຈຳໜ່າຍ.

- ເມນູຍອດເຫລືອ : ເມນູນີ້ຈະສະແດງແລະສະຫຼຸບເຄື່ອງຍັງເຫລືອໃນສາງ - ຕາມສີນຄ້າແລະສະຫຼຸບເຄື່ອງຍັງເຫຼືອໃນສາງ - ຕາມລາຍການສີນຄ້າ.

- ເມນູໜີ້ສີນ : ເມນູນີ້ຈະສະແດງແລະສະຫຼຸບໜີ້ສີນຕ້ອງຮັບຕາມກູ່ມລູກຄ້າ, ສະຫຼຸບໜີ້ສີນຕ້ອງຮັບຕາມລູກຄ້າ, ລາຍລະອຽດໜີ້ສີນຕ້ອງຮັບ, ສະຫຼຸບໜີ້ສີນຕ້ອງຈ່າຍຕາມກູ່ມຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ສະຫຼຸບຕາມຜູ້ຈຳໜ່າຍ, ລາຍລະອຽດໜີ້ສີນຕ້ອງສົ່ງ.
ທົດລອງໃຊ້ງານ: http://demo.citgroup.la 
User: admin
Pass: 123456