ໂທເລີຍ

02058189995-02058189996

ໂຊລູຊັ່ນ ສຳລັບສາງ ແລະ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ທັນສະໄໝ

ໂຊລູຊັ່ນ ສຳລັບສາງ ແລະ ຂົນສົ່ງດ່ວຍ ທັນສະໄໝ Dahua Technology ເປັນຜູ້ບຸກເບີກການຂົນສົ່ງທີ່ສະຫຼາດ ແລະ ກໍາລັງພະຍາຍາມຫັນນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເຫັນຄວາມສໍາຄັນໃຫ້ກັບອຸດສາຫະກໍາການຂົນສົ່ງທີ່ທັນສະໄໝ, ການແກ້ໄຂບັນຫາການຂົນສົ່ງດ່ວນ ໂດຍສຸມໃສ່ 3 ສະຖານະການ ແລະ 4 ວັດຖຸປະສົງ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກ່ຽວກັບວຽກວຽກການຄູ້ມຄອງສາງ ແລະ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ໂດຍຜູ້ລົງທຶນ ສາມາດປະຫຍັດໄດ້ ແຮງງານໜ້ອຍ, ປະສິດທິພາບສູງກວ່າ, ມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າ, ມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ.