ໂທເລີຍ

02058189995-02058189996

ລະບົບໂປຼແກຼມ ERP ອອນລາຍ YouMart


ລະບົບໂປຼແກຼມ ERP ຫຼື ໂປຼແກຼມຂາຍ POS ອອນລາຍ https://youmart.la ເປັນລະບົບຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ທຸລະກິດແບບອອນລາຍ ສາມາດຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ທຸລະກິດ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື, ໄອໂຟນ, ໄອແພັດ, ເທບເລັດ​, ຄອມພິວເຕີ.... ເຊິ່ງເໝາະກັບທຸກທຸລະກິດ ທີ່ເປັນທຸລະກິດຂາຍ, ທຸລະກິດຫຼາຍສາຂາ, ທຸລະກິດຫຼາຍຈຸດບໍລິການ ຫຼື ຫຼາຍສາງສິນຄ້າ. ເໝາະສຳລັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການຂາຍ ເຊັ່ນ: Super Market, Minimart, ທຸລະກິດຂາຍສົ່ງ, ຂາຍຍ່ອຍ, ຂາຍໂທລະສັບ, ຄອມພິວເຕີ, ອຸປະກອນໄອທີ, ເຄື່ອງໄຊ້ໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ລົດ, ເສື້ອຜ້າ, ເຄື່ອງສຳອາງ, ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ ທີ່ມີການຜະລິດ, ບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ມີການຄູ້ມຄອງໂຄງການ, ຄູ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຕິດຕາມວັນຂາດການ, ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນຄອມມິດຊັ່ນ, ຄູ້ມຄອງຊັບສົມບັດ, ການບໍລິຫານໜ້າວຽກຕ່າງໆ........ ຫຼື ທຸລະກິດ ທີ່ມີການຄູ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ຈັດການ, ຕິດຕາມ ແລະ ການຂາຍ ທຸກປະເພດ ເພື່ອຫັນເຂົ້າເປັນທັນສະໄໝຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ.